นิติกรและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนายกรัฐมนตรี 2562

ตัวอย่างการติว :

ฟรีรายละเอียดคอร์ส

,15 ตุลาคม 2562
สิ่งที่ท่านจะได้รับ


  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  กฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

  เนื้อหาอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอบ


เนื้อหาและตารางติว

หมายเหตุ: อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


 • เนื้อหาส่วนที่ 1
 •   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • เนื้อหาส่วนที่ 2
 •   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • เนื้อหาส่วนที่ 3
 •   พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
 • เนื้อหาส่วนที่ 4
 •   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • เนื้อหาส่วนที่ 5
 •   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ
 • เนื้อหาส่วนที่ 6
 •   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 • เนื้อหาส่วนที่ 7
 •   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
              

Bangkok Law © 2019 All rights reserved