เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

คอร์สติวนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562

ตัวอย่างการติว :

3,000 บาท

กรุณาอ่านข้อ 5. ราคาและโปรโมชั่นรายละเอียดคอร์ส

,11 พฤศจิกายน 25621. คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

ท่านที่มุ่งมั่นจะสอบเข้ารับราชการให้ได้ในปีนี้ แต่ด้วยเนื้อหาที่ต้องใช้สอบตำแหน่งนี้มีมากมายเหลือเกินจนควานหาจุดสำคัญไม่เจอ ไม่รู้จะเริ่มอ่านตรงไหน เอกสารเตรียมสอบก็เยอะแยะไปหมด ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยึดเล่มใดเป็นหลัก อย่าให้เรื่องเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคทำให้เกิดความกังวล ไร้ความมั่นใจก่อนถึงวันสอบครับ #คอร์สข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปี2562-63 #นิติกร #นักวิเคราะห์ #นักวิชาการเงินและบัญชี จะสร้างความมั่นใจให้ท่าน ด้วยคอร์สที่เป็นมากกว่าการสรุปรวบยอดเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้สอบ ที่ติวเตอร์จะ #ชี้จุดสำคัญ #ย้ำจุดออกสอบ #เน้นเพิ่มทักษะ (up skill) #คิดวิเคราะห์ #จับประเด็น #ตอบคำถาม #จากข้อสอบจริง เพื่อเป้าหมายคือ >>> "#ทำข้อสอบให้สอบได้ พร้อมเอกสารเตรียมสอบและข้อสอบเข้าเล่มสวยงามตามมาตรฐานหนังสือ best seller ส่งฟรีถึงบ้านครับ


2. สิ่งที่ท่านจะได้รับในคอร์ส

💢1#ตรง : คอร์สนี้มุ่งเน้นสรุปรวบยอด จับประเด็นเชื่อมโยงกฎหมายให้เป็นระบบ อัดแน่นด้วยบทสรุปที่เป็นหลักและการปรับใช้กฎหมาย รวมถึงแนวคำวินิจฉัยที่เป็นบรรทัดฐานในแต่ละเรื่อง update ล่าสุด ท่านจะ “#Get” และจำได้ และได้รับข้อมูลที่แม่นยำ ที่สำคัญ + + + เนื้อหาตรงกับข้อสอบ ! ! !

- โดยติวสรุปรวบยอดเนื้อหาทุกวิชาที่ใช้สอบ ตรงตามหลักสูตรและวิธีการสอบ ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

- เอกสารประกอบการติว มีเนื้อหาครบถ้วนทุกวิชาที่ใช้สอบ ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ที่สำคัญมีตัวอย่างข้อสอบจริงจัดพิมพ์อย่าง . . . คมชัด . . . เข้าเล่ม . . . สวยงาม . . . พร้อมด้วยสมุดที่สั่งทำพิเศษจัดส่งให้ฟรีถึงบ้าน

💢2#เข้าใจง่าย : จากความสำเร็จของทุกๆท่าน ที่ไว้วางใจให้ BANGKOKLAW TUTOR เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม และจากประสบการณ์ติวของติวเตอร์ ด้วย #เทคนิคการติว ที่ไม่ใช่เพียงการสอนหนังสือ หรือการอ่านหนังสือให้ฟัง แต่จะ . . .
เน้น ! ! !
ย้ำ ! ! !
ด้วยน้ำเสียงและลีลา . . . ที่มุ่งสร้างความเข้าใจ . . . กฎหมายยาก ๆ . . . ให้เป็นเรื่องที่ G E T . . . ง่ายๆ . . .
สรุปรวบยอดด้วยองค์ความรู้ที่แท้จริงๆ มิใช่เพียงแต่จำข้อมูลมาเล่า
ถ่ายทอดประกอบสื่อการติวที่ทันสมัย สวย คมชัด จึงมีโอกาสสอบได้ชัวร์ๆ

💢3#กระชับ : เนื้อหาที่ใช้สอบมีเป็นจำนวนมาก . . .
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็นที่จะใช้สอบมีน้อย . . .
ดังนั้น . . . ติวเตอร์จะสรุปรวบยอดอย่าง + + + ก ร ะ ชั บ . . . ที่สุด . . .
เน้นมองเห็นภาพรวม พร้อม
#ชี้จุดสำคัญ #ย้ำจุดออกสอบ
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักของการติวก็เพื่อให้ทุกการสอบกฎหมายเป็นเรื่องง่ายโดยมีเรา # เ คี ย ง คู่ สู่ ค ว า ม สำ เ ร็ จ

- มี Line กลุ่ม เพื่อพูดคุยสอบถามติวเตอร์ได้โดยตรงไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการสอบ และหากมีกรณีสงสัยนอกเหนือประเด็นการติวเพื่อสอบ มีทีมงานที่เป็นผู้มีประสบการณ์นอกจากติวเตอร์ ช่วยตอบคำถามในเชิงลึก

- คอร์สติวออนไลน์ผ่านเวปไซต์ เป็นระบบ ระเบียบ ทั้งวีดีโอติว เอกสารประกอบการติว POWER POINT ประกอบการติว ที่ทันสมัย สวยงาม อัพเดทข้อมูลเป็นระยะจนถึงวันสอบ

- สามารถย้อนดูได้ทุกเวลาที่ต้องการ

✳️ แถมฟรี ! ! ! ติวเนื้อหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อการตอบคำถามวันสัมภาษณ์ ประกอบกับความรู้ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

***************เพื่อการเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและมีเป้าหมายให้ได้รับการเรียกบรรจุ***************


3. รูปแบบและวิธีการติว

- ติว : ออนไลน์

- ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัด อัพโหลดวีดีโอติวลงในเวปไซต์ www.bangkoklawtutor.com

- วีดีโอติวภาพเสียงคมชัดระดับ 4K ด้วยสื่อประกอบการติว (power point) ที่ออกแบบให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายยากๆ ได้โดยง่าย มีความสวยงามน่าเรียน

- สามารถดูผ่านมือถือ / คอมพิวเตอร์ / แทปเล็ต ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ ติวซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนรอบ

- ติวเตอร์จะจัดทำวีดีโอติวเพื่อคอร์สนี้โดยเฉพาะ และมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรและวิธีการสอบในตำแหน่ง และตามเอกสาร / Powerpoint ที่จัดส่งให้

4. เนื้อหาและตารางติว

หมายเหตุ: อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


หมายเหตุ: อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


 • เนื้อหาส่วนที่ 1 : วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 คะแนน)
 •   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการปกครอง การบริหารราชการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 •   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
     ระเบียบข้าราชการพลเรือน
     วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
     ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
     หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
     การงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
     ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
     การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
     การกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
     การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
 • เนื้อหาส่วนที่ 2
 •   ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย (40 คะแนน)
 • เนื้อหาส่วนที่ 3
 •   วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (20 คะแนน)
 • เนื้อหาส่วนที่ 4
 •   วิชาความรู้เกี่ยวกับ (40 คะแนน)
     แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
     ยุทธศาสตร์ชาติ
     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
     แผนการปฏิรูปประเทศ
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
     การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล และการบริหารจัดการ
 • หมายเหตุ: อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


5. ราคาและโปรโมชั่น

- ราคาสุทธิ 3,000 บาท
- โปรโมชั่นนักเรียนเก่า ลด 10% เหลือ 2,700 บาท
- โปรโมชั่นมาเป็นคู่ ลด 10% เหลือคนละ 2,700 บาท*
- โปรโมชั่นมาเป็นGang ลด 20% เหลือคนละ 2,400 บาท**

* มาเป็นคู่คือ 2 คน รวมเงินที่ต้องชำระ 5,400 บาท โดยกรอกข้อมูลของตนเองและคู่ในแบบฟอร์ม
** มาเป็นGang คือตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป รวมเงินที่ต้องชำระคนละ 2,400 บาท (ถ้า 3 คนก็ชำระ 7,200 บาท 4 คน ก็ชำระ 9,600 บาท เป็นต้น)

6. วิธีการสมัครกรุณากดล้อกอิน และกด "สมัครติว"

✅ กรุณากรอก รายละเอียด

ชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่ / รหัสไปรษณีย์ / หมายเลขโทรศัพท์ / ชื่อ Facebook ที่จะใช้ติว หลังการชำระเงิน (โอนเงิน/บัตรเครดิต) และข้อมูลการชำระเงิน

✅ เมื่อกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีลิ้งค์เด้งขึ้น ให้กด "ล้อกอิน"

✳️ หากทีมงานตรวจสอบแล้วจะอนุมัติเข้าติวได้ทันที และจัดส่งเอกสารให้ท่านโดยเร็ว

***รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทาง ไลน์แอด / Massenger Facebook / หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0803379187

7. วิธีการชำระเงิน✳️ ชำระได้ 2 วิธี คือ

1. โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อ นายณัฐพันธุ์ ยกทอง เลขบัญชี 6 7 8 - 1- 4 3 7 6 2 - 3

2. ชำระโดยบัตรเครดิต (ไม่มีชาร์จ)
กรุณา ติดต่อใน Massenger Facebook เพจ BANGKOKLAW เคียงคู่สู่ความสำเร็จ

***เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาดำเนินการตามข้อ 6.ความเห็นผู้เรียนในคอร์สที่ผ่านมา


              

Bangkok Law © 2019 All rights reserved