BANGKOK LAW เคียงคู่สู่ความสำเร็จ

bangkoklawtutor facebook icon      bangkoklawtutor ig icon      bangkoklawtutor twitter icon      bangkoklawtutor youtube icon

งานราชการ
6 อาชีพที่รับวุฒิเนติบัณฑิต

ปรับปรุงล่าสุด, 28 เมษายน 2562อาชีพที่รับวุฒิเนติบัณฑิต

×
อาชีพที่รับวุฒิเนติบัณฑิต


1. ผู้ช่วยผู้พิพากษา

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการฝ่ายศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 27 (2)
- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558

2. อัยการผู้ช่วย

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 49 (4)
- ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2554

3. ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 146