BANGKOK LAW เคียงคู่สู่ความสำเร็จ

bangkoklawtutor facebook icon      bangkoklawtutor ig icon      bangkoklawtutor twitter icon      bangkoklawtutor youtube icon

งานราชการ
9 ข้าราชการด้านกฎหมาย มีเงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ. 2562

ปรับปรุงล่าสุด, 25 เมษายน 2562อาชีพที่รับวุฒิเนติบัณฑิต

×
ข้าราชการด้านกฎหมายมีเงินเพิ่มพิเศษ


1. นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา 25,000 – 40,000 บาท

2. พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

- เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง 7,000 – 12,000 บาท
- เงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 6,000 – 20,000 บาท

3. เจ้าพนักงานคดี สำนักงานศาลยุติธรรม

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานฯ 4,500 – 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศ. กำหนด 5,000 – 9,000 บาท

4. พนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่าตอบแทนพิเศษ 6,000 – 40,000 บาท

5. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เงินค่าตอบแทนพิเศษ 6,000 – 20,000 บาท

6. นักกฎหมายนิติบัญญัติ ข้าราชการรัฐสภา

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 8,000 – 33,000 บาท
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง นักกฎหมายนิติบัญญัติ 10,000 – 20,000 บาท

7. นิติกร/นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง 7,000 – 23,000 บาท

8. นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

เงินค่าตอบแทนพิเศษ 4,500 – 16,500 บาท

9. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง 10,000 – 42,000 บาท